WORKING GROUP FOR ESTABLISHING OF SURPLUS FOOD DONATION LAW

On April 2nd, 2019 representatives from the WSS Effect – Food Bank MK have been attending a working meeting dedicated to the establishing of a new surplus food donation law. The meeting has been organised by the Food and Veterinary Agency (FVA) and it was part of the dedication and the efforts of the Government of the Republic of North Macedonia, the prime-minister and the relevant ministries (of social policy, of environment and of finance)  to tackle food waste and to stimulate surplus food donation.

At the meeting, which was the second of its kind, relevant representatives from the Government and civil society sector have been discussing the legal framework which should be adopted by June-July 2019. It was suggested and agreed by all participants that each will contribute in the process of drafting of the law which should define and regulate the surplus food donation practice.

This was the first meeting of the Working Group for establishing of surplus food donation draft law to which Association “Food for All – Food Bank MK” as nominated representative of the informal food banking network – Coalition against hunger and food waste has been attending. The next meeting will be scheduled by FVA in the following period.

Brief reminder: the practice of redistribution of surplus food for the poor and socially excluded has been officially initiated -for the first time- in the country in 2011 when the first Food Bank has been established in the Republic of North Macedonia. Since than, other organisations and initiatives have been operating with same or similar goal.

На 2. април 2019 година, претставицни на ВСС Ефект – Банка за храна МК учествуваа на работен состанок посветена на креирањето на закон за донирање на вишок храна. Состанокот беше организиран од страна на Агенција за храна и ветеринарство (АХВ) и истиот е дел од напорите и посветеноста на Владата на Република Северна Македонија и сите релевантни министерства (за труд и социјална политика, за екологија и финансии) да го решат проблемот со фрлањето храна.

На средбата, која беше втора ваква средба, релевантни претставници на Владата и граѓанскиот сектор дискутираа за правната рамка за донирање вишок храна која, треба да биде усвоена во текот на јуни-јули 2019 година. Беше предложено и прифатено од страна на присутните дека, секој од претсавниците ќе придонесе за драфтирање на предлог-законот кој, треба да ја дефинира и уреди праксата на донирање на вишок храна.

Ова беше прв состанок на работната група за нацрт-закон за донирање на вишок храна на кој, Здружение „Храна за сите – Банка за храна МК“ како номиниран претставник на неформалната мрежа за банкарство со храна – Коалиција за борба против гладот и фрлањето храна присуствуваше. Следната средба на групата ќе биде закажан од страна на АХВ во следниот период.

За потсетување: во државата, праксата на редистрибуција на вишок храна за потребите на сиромашните и социјално исклучени граѓани беше за прв пат воспоставена во 2011 година, со формирањето на првата Банка за храна во Република Северна Македонија. Оттогаш, други организации и иницијативи делуваат на сличен или ист начин, со слична или иста цел.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt