FOOD BANKING – BEST PRACTICES FROM THE BALKANS, EAST AMD CENTRAL EUROPE

End of September 2020, Food Bank MK and its project partners in the WSS Effect project funded by the European Union have published a report on food banking in the Balkans, East and Central Europe. The publication is dedicated to the fight against food deprivation which five specific food banks from Albania, Bulgaria, North Macedonia, Hungary and Romania, including the European Food Banks Federation – FEBA are leading by saving and redistributing surplus food.

The publication elaborates their contribution to realization of the right to food; elaborates their multi-sectoral cooperation and partnership on local and national level; their role in mobilizing the community, including the challenges they encounter while food collecting and redistributing donated food.

The publication which is a result of a regional and Europe-level collaboration between Food Banks aims at assisting and facilitating the operation of the Food Banks, and generally the organizations engaged in redistribution of the donated surplus food. It is to be used as a reference for any further discussions among the respective institutions, businesses and organizations on the subject matter of ‘wasting food’ and ‘redistribution of the donated surplus food’, as well as to serve as proof in terms of the relevance of such organizations in day-to-day dealing with the issue of food deprivation, and in particular with the ever increasing necessity of food in emergency situations, such as the COVID-19 pandemics.

The information set out in the publication has been obtained by virtue of interviews conducted with the Food Banks and the European Food Banks Federation (FEBA). Additional information has been collected from other relevant sources, such as media, official sites of different institutions and organizations, publications, reports, etc.

The publication is written and edited by Stojne Todorovska from Food Bank MK. The publication is funded by the European Union.

For more details, please read the report available bellow in English, Macedonian and Albanian language (click on each of the images for ENG, MKD, ALB).

Кон крајот на септември 2020 година, Банка за храна МК и партнерите во ВСС Ефект проект, финансиран од Европската Унија, објавија Извештај (публикација) посветен на банкарството со храна на Балканот, во Источна и Централна Европа. Публикација е посветена на борбата против депривација во исхраната која, петте специфични Банки за храна од Албанија, Бугарија, Република Северна Македонија, Унгарија и Романија, вклучително и Европската федерација на Банк за храна – ФЕБА ја водат спасувајќи и редистрибуирајќи вишок храна.

Публикацијата информира за нивниот придонес во остварување на правото на храна на најранливите; за мултисекторската соработка и партнерство на локално и национално ниво; нивната улога во мобилизација на заедницата, како и за предизвиците пред кои се исправени за да опстојат и да продолжат со своите акции за собирање и редистрибуција на донирана храна.

Таа цели да помогне за подобро разбирање на работата на Банките со храна, како и генерално на организациите што редистрибуираат донирана вишок храна. Таа треба да користи како ориентир во понатамошната дискусија помеѓу институциите, бизнисите и организациите на темата „фрлање храна“ и „редистрибуција на донирана вишок храна“, како и да послужи како доказ за важноста на ваквите организации во секојдневното справување со депривација во исхраната и, особено, во справувањето со растечката потреба од помош со храна во вонредни ситуации, каква што се покажа пандемијата со ковид-19.

Информациите во публикацијата се добиени по пат на интервјуа спроведени со Банките за храна и Европската федерација на Банки за храна (ФЕБА). Дополнителни информации беа прибрани од релевантни извори – медиуми, официјални страници на институции и организации, публикации, извештаи и сл.

Автор и уредник на публикацијата е Стојне Тодоровска од Банка за храна МК. Истата е објавена со финансиска поддршка од Европската Унија.

За повеќе детали, ве молиме, прочитајте го извештајот достапен подолу на Англиски, Македонски и Албански јазик (кликнете на секоја од фотографиите за АНГ, МКД, АЛБ).

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt