FIRST MENTOR MEETING FOR THE WSS EFFECT SUB-GRANTEES – COMMUNITY MONITORING & SOCIAL REVISION

On November 12, 2019, Association “Food for All – Food Bank MK” and its local partner, Organization of Women from Strumica are organizing the first mentor meeting for the 10 sub-grantees and their partner organizations. The meeting which is being dedicated to the community mapping and social revision topic will be held at 10 am – Hotel “Continetal” – Skopje. The event will be led by the two mentors from Association ESE – Darko Antik and Borjan Pavlovski and it will be fascinated by the representatives from Food Bank MK, Dusko Hristov and Stojne Todorovska.

Darko and Borjan from ESE were selected to be one of the 3 mentors which WSS Effect team has invited to assist the sub-grantees which have been awarded with a grant within the 2019 WSS Effect call for proposals. In that direction, the 3 mentors will have the mission to help the 18 organizations (10 lead and 8 partners) in the planning, organization and execution of their micro projects. Hence, the first meeting will cover one important topic related to applying of the methodology of the community mapping and social revision into the local food banking for the purpose of establishing and improving the surplus food redistribution system in the North Macedonia and the general food aid on local level. Further, the meeting is envisioned as first of the 3 mentor meetings which in the following months of 2019 will be organized within the WSS Effect project, funded by the European Union. The two other meetings will cover: 1) communications and visibility and 2) strategic planning and development

На 12 ноември 2019 година, Здружение „Храна за сите – Банка за храна МК“ и локалниот партнер, Организација на жени од Струмица организираат прва менторска средба за 10. организации и нивните партнер-организации кои се регрантирани во рамки на ВСС Ефект проектот, финансиран од Европска унија. Средбата која е посветена на темата: мониторинг во зедницата и социјална ревизија ќе се одржи во 10 часот изутрина во хотел „Континентал“ – Скопје. Настанот ќе биде воден од двајцата ментори од ЕСЕ, Дарко Антиќ и Борјан Павловски и истиот ќе биде фасцилитиран од претставниците на Банка за храна МК, Душко Христов и Стојне Тодоровска.

Дарко и Борјан од ЕСЕ беа избрани како едни од вкупно тројцата ментори кои, ВСС Ефект тимот ги покани да им помогнат на организациите, регрантирани во рамки на ВСС Ефект повикот од 2019. Во таа насока, тројцата ментори, ќе имаат за мисија да им помогнат на организациите во планирање, организација и спроведување на нивните микро проекти. Така, првата менторска средба покрива една значајна тема која се однесува на примена на методологијата на мониторинг во заедницата и социјална ревизија за воспоставување и развој на локалното банкарство со храна и генерално подобрување на програмите и проектите за помош со храна во Северна Македонија. Дополнително, менторската средба е предвидена како една од вкупно трите слични средби кои ќе се организираат во последните месеци од 2019 година. Останатите две средби ќе покријат теми поврзани со 1) комуникации и видливост и 2) стратешко планирање и развој.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt