ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ХРАНА ЗА СИТЕ – БАНКА ЗА ХРАНА МК (БХМК) како имплементатор на ВСС Ефект проектот поддржан од Европската Унија спoред Договор за грант во рамки на ИПА 2016-2017 EuropeAid/155322/DD/ACT/MK  со референтен број IPA/2017/394-257 објавува:

 

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПИСМА ЗА ИНТЕРЕС ЗА  2 (две лица) ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗБОР НА ПОНУДА

 

ХРАНА ЗА СИТЕ – БАНКА ЗА ХРАНА МК (БХМК) објавува ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ на писма за интерес од страна на физички лица за учество во Комисијата за евалуација на тендерска документација и избор на понуда во рамки на ВСС Ефект проектот поддржан од Европската Унија.

Проект
„ВСС Ефект“ проектот цели да помогне во создавањето на правна рамка која ќе го овозможи и унапреди процесот на донирање и редистрибуција на донирана вишок храна од операторите за храна до крајните корисници. Проектот се фокусира на унапредување на капацитетите на локалните организации од неформалната мрежа за Банка за храна МК – Коалиција за борба против гладот и фрлањето храна, како и на подигнување на јавната свест за последиците од фрлањето храна и гладот. Проектот започна во јануари 2018 година и истиот ќе заврши во декември 2020 година. Истиот е финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за граѓански организации и медиуми 2016-2017.

Право да учествуваат на овој повик имаат сите физички лица кои ги исполнуваат следните услови:

  1. Да имаат одлично познавање и разбирање на тендерските правила и процедури за набавка на добра и услуги при објава на тендерски постапки и барања
  2. Да имаат учествувано во барем 3 (три) тендерски постапки – објава и евалуација на истите
  3. Да имаат одлично познавање и разбирање во струката, познавање на бизнис секторот и работата на граѓанскиот сектор

Начин за пријавување
За пријавување за учество во повикот, сите заинтересирани лица, треба да достават:

  • Писмо за интерес со назначување во Комисијата за евалуација на тендерска документација и избор на најдобра понуда
  • Кратка биографија;
  • Референтна листа за релевантно работно искуство;
  • Изјава дека прифаќаат да бидат членови и да работат во Комисијта за евалуација на тендерска документација и избор на понуда
  • Изјава дека немаат конфликт на интерес со членовите на органите на ЗГ “Храна за сите – Банка за храна МК“ (БХМК)  при нивното членување и работење во Комисијaта за евалуација на тендерска документација и избор на понуда


Сите заинтерерсирани физички лица, своите пријави / поднесоци и потребни документи да ги пратат на е-маил адреса: bankazahranamk@gmail.com најдоцна до 9ти Септември 2020 до 17.00 часот, со назнака:

ПРИЈАВА УЧЕСТВО ВО КОМИСИЈА ЗА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА ВО ВСС ЕФЕКТ ПРОЕКТ

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt