WILL THE SURPLUS FOOD DONATION LAW ENCOURAGE FOOD DONATIONS?

On October 8 and 9, 2019, WSS Effect team is organizing two events dedicated to the food banking, the draft law on surplus food donation and the sustainability of the surplus food redistribution system.

  • Oct. 8, 2019 a round table titled: “How to sustain the surplus food donation and redistribution system” will be held at hotel “Stone Bridge” in Skopje, starting at 11 am with speaker guests from the European Food Banks Federation (FEBA) – the President, Mr. Jacques Vandenschrik and the Secretary General of FEBA, Ms. Angela Frigo, including representatives of the business community, such as Mile Boshkov, President of the Business Confederation of MK, representatives of the civil society sector, such as Nikica Kusinikova from Association KONEKT, representatives of relevant institutions and many others.
  • Oct. 9, 2019 at 9.30 am, a presentation and discussion titled: “Trough the lens of hunger and poverty – the need of food banks” will be held at the Institute for social work and social policy – Faculty of philosophy in Skopje. Among the speakers at the presentation are both, Mr. Jacques Vandenschrik and Ms. Angela Frigo, including representatives of WSS Effect – Food Bank MK, Mr. Dushko Hristov and Ms. Stojne Todorovska.

The events are organized within the WSS Effect project, funded by the European Union and implemented by Food Bank Mk and its partners: Organization of women from Strumica, SIBAHE – Slovenian Food Bank including FEBA.

На 8. и на 9. октомври 2019 година, тимот на ВСС Ефект проект органзиира два настани посветени на банкарството со храна, идниот предлог-закон за донирање на вишок храна и одржливоста на организациите и системот за донирање и редистрибуција на донирана вишок храна.

  • на 8. октомври 2019 година, во хотелот „Стоун Бриџ“ во Скопје, со почеток во 11 часот, ќе се одржи тркалезна маса насловена: „Како да го одржиме системот за донирање и редистрибуција на вишок храна“. Меѓу говорниците на дискусијата ќе бидат, двајца високи претставници на Европска федерација на Банки за храна (ФЕБА), претседателот на ФЕБА, г. Жак Ванденшрик и генералниот секретар на ФЕБА, г-а Ангела Фриго; претставници на бизнис заедницата, како што е г. Миле Бошков од Бизнис конфедерација на МК; претставници на граѓанскиот сектор, како што е г-а Никица Кусиникова; претставници на институции и сл.
  • На 9. октомври 2019 година, почнувајќи во 9.30 часот, тимот на ВСС Ефект организира презентација и дебата насловена: „Низ леќите на сиромаштијата и гладот – за потребата од Банки за храна“. Презентацијата која ќе ја водат г. Жак, г-а Ангела Фриго, како и двајца претставници на ВСС Ефект – Банка за храна МК, г. Душко Христов и г-а Стојне Тодоровска, ќе се одржи во Филозофски факултет со учество на студентите од Институтот за социјална работа и социјална политика.

Двата настани се организираат во рамки на ВСС Ефект проектот. Проектот е финансиран од Европска унија и се спроведува од Банка за храна МК и партнерите: Организација на жени од Струмица, СИБАХЕ – Словенечка Банка за храна и ФЕБА.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt