WHAT MAKES THE FRUITS AND VEGGIES SAD?

On October 4th, 2019, another food banking presentation was held in municipality of Karpos. The presentation was the third presentation for the ’19/’20 school  at which, 5-year olds from the newly established kindergarten in Bardovci – Skopje, “Vinozito” were encouraged to think about the food that we wast each day. For that purpose, a coloring drawings have been given to them with sad potatoes, tomatoes, apples and other fruits and vegtebles including few happy-looking apples. On the question raised by the children regarding the sad faces, the team explained that, the fact that they were left to rotten and now they must be thrown instead given to a child which has no food saddens them.

The presentation was organized within the frames of the WSS Effect project which is funded by the European Union and implemented by Food Bank MK and partners: Organization of women from Strumica, SIBAHE – Slovenian Food Bank and the European Food Bank Federation (FEBA).

На 4. октомври 2019 година беше одржана уште една од серијата планирани презентации на банкарството со храна, инаку наменети за децата и младите од општина Карпош. Ова беше трета по ред презентација за учебната 2019/2020 година која, овој пат се одржа во новоотворениот објект на градинката „Распеана младост “ – „Виножито“ во скопско Бардовцина. Цел на презентацијата, како и на претходната беше да се поттикнат децата да мислат и да зборуваат за храната која сите ние ја фрламе секојдневно. Така, на 22те деца на возраст од пет години, а кои учествуваа на презентацијата, им беа поделени цртежи од компири, домати, јаболки и сл., сите со тажни лица и по некое весело – насмеано лице, и им беше зададена задача истите да ги обојат. На прашањето “зошто сите овошки и зелечнуци се тажни“ што пак, беше покренато од страна на сите деца, тимот појасни дека, причината за нивните тажни лица и насолзени очи е бидејќи, сите тие биле оставени да скапат и да бидат фрлени, наместо да бидат подарени на некое детенце.

Презентацијата беше одржана во рамки на ВСС Ефект проектот, финансиран од Европска унија и спроведуван од Банка за храна МК и партнерите: Организација на жени од Струница, СИБАХЕ – Словенечка Банка за храна и Европска федерација на Банки за храна – ФЕБА.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt