SOCIAL REVISION METHODOLOGY: FIRST MENTOR MEETING WITH “ESE” AND THE WSS EFFECT SUB-GRANTEES

On November 12, 2019, Association “Food for All – Food Bank MK” and its local partner, Organization of Women from Strumica have organized the first mentor meeting for the sub-grantees of the WSS Effect action. The meeting which was part of the capacity building activities of the WSS project funded by the European Union was held in hotel “Kontinental” in Skopje and was attended by 31 representatives of the CSO sector including 2 representatives of institutions such as Municipality of Centar and the Public Institute for Social Activities. The event aimed to improve CSOs knowledge about social revision, as well as to facilitate debate among organizations about its use in the food banking data gathering activities. For that purpose, two experts in social revision from Association ESE, Borjan Pavlovski and Darko Antik were invited to give practical advice to the sub-grantees and to assist them in their social revision related activities within the micro action funded under the WSS Effect.

На 12. ноември 2019 година, Здружение „Храна за сите – Банка за хран МК“ и локалниот партнер, Организација на жени од Струмица ја организираа првата менторска средба за грантистите на ВСС Ефект проектот. Средбата која е дел од активностите за градење на капацитетите на локалните граѓански организации беше организирана во рамки на ВСС проектот инаку финансиран од Европска унија. Настанот се случи во х. „Контитентал“ – Скопје и беше посетен од вкупно 31 преставник на граѓнаски организации и 2 претставници на институции и тоа, претставник на општина Центар и претставник (директорот) на Јавна установа Завод за социјални активности. Настанот целеше да ги подобри капацитетите на граѓанските организации и социјална ревизија како алатка за мапирање на потребите на заединцата, како и да овозможи дебата помеѓу организциите за употребата на алатката во банкарството со храна. За таа цел, двајца експерти од Здружение ЕСЕ – Дарко Антиќ и Борјан Павловски беа поканети да им дадат практичен совет на грантистите како и да им помогнат во нивните активности поврзани со примена на социјалната ревизија и мапирање во нивните микро акции финансирани во рамки на ВСС Ефект.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt