SECOND MENTOR MEETING TO BE HELD WITH THE COALITION AGAINST HUNGER AND FOOD WASTE

On December 20, 2019, WSS Effect project team from Food Bank MK is organizing a Second Mentor Meeting for the 10 organizations -sub-grantees of the EU-funded WSS Effect action and their micro actions’ partners. The meeting which will gather all 18+ organizations from the informal Coalition against hunger and food waste is part of the envisioned WSS Effect capacity building activities. The training will be led by the web and social media specialist, Boris Ristovski, and will be dedicated to communication and visibility. Main objective of the event will be to enhance CSOs capacities about some of the communication tools and techniques as well as to facilitate a debate among organizations on the best practices for greater visibility and stakeholders informing and engagement. During the training, organizations will be also presented with some of the key EU visibility and communication requirements.

На 20. декември 2019 година, тимот на ВСС Ефект проектот, финансиран од Европската Унија и предводен од Банка за храна МК, организира втора менторска средба за 10. организации – грантисти на ВСС Ефект, вклучително и нивните партнери во малите акции за унапредување на локалното и/или регионално банкарство со храна. Средбата ќе обедини повеќе од 18 граѓански организации од неформалната Коалиција против гладот и фрлањето храна, и истата ќе биде дел од предвидените ВСС Ефект активности за градење на капацитетите на локалните организации. Обуката ќе ја предводи Борис Ристовски инаку, специјалист за веб и социјални медиуми и ќе биде посветена на комуникација и видливост. Главна цел на настанот ќе биде, да се зајакнат капацитетите на организциите од неформалната мрежа во однос на користењето на различчните алатки и техники за промоција на нивните активности, како и да се овозможи меѓусебна дебата за најдобрите практики за информирање на целните групи за акциите, како и за нивно мотивирање да се вклучат во акциите. Дополнително, за време на тренингот, организациите ќе бидат запознаени и со дел од клучните правила за комуникација и видливост на Европската Унија.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt