LET’S BUILD BALKAN’S FOOD BANKING NETWORK – WSS REGIONAL ROUND TABLE

On December 15, 2020, WSS Effect team has organized an on-line round table with guest speakers from the European Food Banks Federation – FEBA, the Food Bank Bucharest, SIBAHE – Slovenian Food Bank and Food Bank Belgrade.

The event was attended by around 27 people, representatives of the local CSO sector in the country, representatives of the informal Coalition against hunger and food waste, including students, activists, businesses. Key objective of the event was to share food banking knowledge, good practices from the before and during the Covid-19 period of Food Banks from country, Balkan region, East and Central Europe, to discuss some of the most pending issues of all food banks across Europe in the last few months.

At the event, participants and speakers have agreed that collaboration between food banks, and between food banks, institutions and CSOs are key to better results, more food saved and more people fed. Furthermore, it was agreed that the collaboration between Food Banks from Balkans should be enhanced and further promoted. At the event, a publication released by WSS Effect – Food Bank MK recently – Best Food Banking practices (available in the Promo and Publications section of this website) has been presented too.

For more info about the WSS Effect project funded by the European Union and Food Bank MK, please follow the news on WSS Effect Facebook page, YouTube channel and website.

 На 15 декември 2020 година, тимот на ВСС Ефект организраше он-лајн тркалезна маса со говорници од Европската федерација на Банки за храна – ФЕБА, Банката за храна Букурешт, Словенечка Банка за храна и Банка за храна Белград.

Настанот беше посетен од 27 претставници на граѓанскиот сектор во земјата, претставници на неформалната Коалицја против гладот и фрлањето храна, студенти, активисти, бизниси. Клучна цел на настанот беше да се се сподели знаење за банкарството со храна, добри практики на Банките за храна од земјата, регионот, Централна и Источна Европа пред и за време на пандемијата со Ковид-19, како и да се дискутира за најитните проблеми со кои се соочуваат Банките со храна ширум Европа, во последните неколку месеци.

На настанот, учесниците се согласија дека соработка помеѓу банките за храна и банките за храна и институциите, бизнисите, организациите се клучни за подобри резултати, повеќе спасена храна и повеќе луѓе нахранети. Дополнително, беше заклучено дека Банките за храна од регионот на Балканот треба да ја зголемат меѓусебната соработка. Во текот на тркалезната маса, беше презентирана публикацијата посветена на Најдобрите практики на банкарство со храна која, неодамна беше објавена од ВСС Ефект- Банка за храна, инаку достапна на веб страната во делот за Промоции и публикации).

За повеќе информации за ВСС Ефект проектот финансиран од Европската Унија, следете ја фејсбук страната на ВСС Ефект – Банка за храна, како и ЈуТуб каналот и веб страната.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt