HOW TO IMPROVE PROJECT’S VISIBILITY – WSS ON-LINE TRAINING

On September 15, 2020, WSS Effect team has organized an on-line training for the sub-grantees under the WSS Effect project funded by the European Union. The training was dedicated to “Communication and visibility” and was attended by 11 representatives of the informal Coalition against hunger and food waste.

The training was led by Boris Ristovski and it aimed to enhance CSOs knowledge about diverse communication tools, on-line platforms for design, content writing, including improved communication with the general public via social media and internet.

This was the second training organized with Boris. The first training was organized last year (2019).

На 15 септември 2020 година, ВСС Ефект тимот организираше он-лајн тренинг за грантистите во рамки на ВСС Ефект проектот, финансиран од Европската Унија. Тренингот беше посветен на “Комуникација и видливост“ и беше посетен од 11 претставници на граѓанските организации – членки на неформалната Коалиција против гладот и фрлањето храна.

Тренингот го воделе Борис Ристовки и целеше да го подигне нивото на знаење на граѓанските организации за различните алатки за комуникација, он-лајн платформите за дизајн, креирање содржини вклучително и комуникација со јавноста преку социјални медиуми и интернет.

Ова беше втор тренинг организиран со Борис. Првиот сличен тренинг се случи минатата година (2019).

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt