HOW “BETTER TACTICS” CAN HELP US ESTABLISH “BETTER FOOD BANKING PRACTICE”? – SUB-GRANTEES CSD AND ROMANISTAN WILL TELL US

On March 27, 2020, in Skopje, another of the WSS Effect sub-grantees, implementing an EU-funded micro food banking actions will organize a closing conference.  The particular activity is being organized by Coalition for Sustainable Development Skopje (CSD) and Romanistan also from Skopje which, in the past few months have been working on pinpointing methodologies and tools which will enhance the food banking in the country.

Please join us in two weeks from now to see and hear the results of the CSD and Romanistan’s “With better tactics to better practice” project and, also, be the first one to take some of their most interesting promo materials such as, leaflets and Eco-friendly bags.

На 27. март 2020 година, ќе биде организирана завршна конференција на уште еден од 10. микро акции за промоција на банкарството со храна, инаку финансирани од Европската Унија преку ВСС Ефект проектот. Активноста ја организираат две партнерски организации од Скопје – Коалиција за одржлив развој Скопје (КОР) и Романистан, исто така од Скопје, со главна цел, да ги презентираат резултатите од нивната неколку месечна активност. Инаку, двете организации во изминатиот период работеа за да понудат конкретни методологии и алатки со кои ќе се зајакне банкарството со храна во земјата.

Придружете ни се за две недели од сега и слушнете резултатите од проектот „Со подобри тактики до подобри практики“. Освен тоа, бидете првите кои со себе ќе понесат дел од најинтересните промотивни материјали подготвени од проектниот тим – флаери и еко торбички.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt