DECLARATION AGAINST HUNGER – SIGNATURE CAMPAIGN IN SUPPORT OF THE FOOD BANKING

On December 29, 2020, the WSS Effect team has initiated an on-line signature campaign in support of the food banking in the country. The collection of signatures will continue throughout 2020-2021. Main objective of the campaign is to collect 100 people to commit to the less food waste – less food poverty cause, as well as to be the future promoters of the food banking and the Zero Hunger campaign of WSS Effect and Food Bank MK.

The activity is part of the WSS Effect project, funded by the European Union which aims to establish a multi-stakeholder platform against food waste and food poverty.

To put your signature in support of Food Bank MK, please follow the following link:

На 29 декември 2020 година, тимот на ВСС Ефект проектот започна со онлајн иницијатива за собирање на потписи во поддршкана банкарството со храна во земјата. Собирањето на потписи ќе продолжи во текот на 2020-2021 година. Кампањата има за цел да прибере потписи од 100 луѓе кои ќе се обврзат на каузата за помалку фрлање храна – помалку глад, како и ќе бидат идни промотори на активностите за Нула глад на ВСС Ефект и Банка за храна МК.

Активноста е дел од активностите на ВСС Ефект проектот, финансиран од Европската Унија кој цели да создаде мулти-стекхолдерска платформа против фрлањето храна и гладот.

За да го дадете својот потпис во поддршка на Банка за храна МК, молиме да го кликнете следниот линк:

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt