ПОВИКOT ЗА ИДЕИ „КАКО ДА СЕ СПАСИ ХРАНАТА ОД ФРЛАЊЕ?“ ПОВТОРНО ОТВОРЕН

К О Н К У Р С
за најдобри идеи

На 19 ноември 2020 година, тимот на WSS Effect го објави, по втор пат, повикот за креативни идеи за тоа: „Како да се спаси храната (од фрлање)?“.

Повикот ќе биде отворен до 20 декември 2020 година, со можност на истиот да се пријават:

  • Ученици, средни и основни училишта;
  • Студенти, факултети и младински клубов;
  • Градинки.

Што треба да сторите?!

  • Контактирајте го тимот на следниот е-маил: stojne@wsseffectmk.org.
  • Пополнете ја апликацијата која ќе ви биде доставена за учество на конкурсот.
  • Испратете ја апликацијата и очекувајте повик.

Што всушност се очекува од вас?!

  1.  Размислете, кој фрла храна, која храна најчесето се фрла и зошто, како и чиј проблем би сакале да го решите:

а) проблемот со фрлање храна од домаќинствата;
б) проблемот со фрлање храна од рестораните, хотелите и сл.;
в) проблемот со супермаркетите или производствено-преработувачките погони.

2. Размислете и предложете: како заеднички да се реши проблемот и/или, раскажете за позитивни искуства кои би сакале да ги следат останатите.

За повеќе информации контактирајте го тимот.

ВСС Ефект проектот е тригодишна кампања и акција на Банка за храна МК и партнерите за унапредување на банкарството со храна во земјата, подигнување на свеста на јавноста за проблемите со фрлање храна и гладот, како и потребата од закон за донирање вишок храна кој ќе поттикне повеќе донации. Проектот е финансиран од Европската Унија.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt